Reklamacje


Obsługa reklamacji


Procesy produkcji i składowania produktów będących w ofercie ADEXBUD podlegają stałej kontroli. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Jakości ADEXBUD odpowiedzialnym za obsługę zgłaszanych reklamacji (reklamacje@adexbud.net). Aby maksymalnie skrócić proces oceny zgłoszonych zastrzeżeń prosimy o zapoznanie się z "Procedurą reklamacyjną-jakościową" oraz o skorzystanie z załączonego dokumentu PDF.


Procedura reklamacyjna-jakościowa:

  1. Zgłoszenie reklamacyjne klient zgłasza w formie pisemnej tj. na specjalnym formularzu (link poniżej) - protokole reklamacyjnym, opatrzonym datą przyjęcia zgłoszenia oraz podpisem klienta. Dopuszczalne jest także przyjęcie reklamacji napisanej przez klienta bez formularza ale niezwłocznie należy uzupełnić dane wg pkt. w formularzu. Od daty przyjęcia zaczyna płynąć czas 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
  2. Bezwzględnie muszą być podane dane dotyczące reklamowanego towaru oraz klient musi przedstawić dokumenty potwierdzające że reklamowany towar jest produkcji Adexbud (faktury zakupowe, nr partii i data produkcji) Bez tych dokumentów, reklamacja nie może być przyjęta i rozpatrywana.
  3. Należy określić czy Reklamujący jest podmiote gospodarczym, czy klientem indywidualnym, bo od tego zależy czy stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego czy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  4. Określić datę stwierdzenia wady (ppkt. III 1 w protokole).
  5. Jeśli jest to niezbędne, przedstawiciel firmy Adexbud (doradca techniczno-handlowy lub przedstawiciel laboratorium) dokona wizji lokalnej na inwestycji na której reklamowany jest towar.Wynikiem takiej wizji jest zgromadzenie dokumentacji zdjęciowej i ewentualnie pobranie próbek do przebadania w siedzibie firmy. Wszystkie te dane oraz dokładny opis wady przedstawiony w protokole pozwoli z większą precyzja określić przyczyny wady.
  6. Należy określić jasno żądania reklamacyjne - czy zadośćuczynienie w towarze, ilość i inne parametry towaru.
  7. Protokół oraz całą zebraną dokumentację (faktury zakupowe, zdjęcia, próbki) zostaje dostarczona niezwłocznie do siedziby firmy do działu reklamacji.
  8. W przypadku uznania reklamacji, dział reklamacji przekazuje niezwłocznie do produkcji zlecenie produkcyjne wg żądań reklamacyjnych.
  9. W przypadku decyzji odrzucającej, odpowiedź reklamacyjną wysyła się pocztą elektroniczną (jeśli jest taka możliwość) oraz pocztą konwencjonalną za potwierdzeniem wysłania najpóźniej w 14 dniu od przyjęcia reklamacji (data na protokole reklamacyjnym).